quick
QUiCK jogi dokumentumok
QUiCK jogi dokumentumok

annotacio
Általános szerződési feltételek

a QUiCK szolgáltatás felhasználói részére - utolsó frissítés 2023-06-05
Annak érdekében, hogy a jelen általános szerződési feltételeinkben bekövetkező változások könnyen nyomon követhetőek legyenek, az alábbi táblázatban összefoglaljuk a változásokat, hatálybalépésük megjelölésével, valamint a változás rövid leírásával:​
Mellékletek:
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „ÁSZF”) szabályozza a
Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
Cégjegyzékszám: 01-09-982509
Adószám: 23878149-2-41
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
E-mail:
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)
​és a fenti weboldalakon (a továbbiakban: „Applikáció”) elérhető a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit csökkentő és a vállalkozások pénzügyeit áttekinthetővé tevő, valamint átalányadózást és új KATA adózást választó egyéni vállalkozások adózását segítő Quick elnevezésű online, felhőalapú alkalmazás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) fiókgazdái és bizonyos esetekben a fiókgazdák által meghívott közreműködők (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó”) közötti jogviszony részletes szabályait. Mivel az általános szerződési feltételek együttesen kezelik a Felhasználók és a Szolgáltató jogait és kötelezettségéit, ugyanakkor bizonyos szerződéses pontok a fiókgazda által meghívott közreműködőkre nem vonatkoznak, ezért külön jelezzük amennyiben a szerződéses feltételek adott pontja a közreműködőkre nem vonatkozik. A pontosabb megértés érdekében a Fiókgazda és a Közremükődők fogalmát itt külön is definiáljuk. ​
Fiókgazda: Olyan az applikációban regisztált természetes személy, aki az alkalmazás használata során vállalkozást hoz létre (regisztrál), vagy egy tőle eltérő fiókgazda, egy adott vállalkozással kapcsolatban fiókgazdává minősíti a Felhasználót.
Közremükődő: Olyan az applikációban regisztált természetes személy, aki az alkalmazás használta során soha nem regisztrál vállalkozást, és jellemzően más fiókgazda felhívására regisztrál a Szolgáltatásba az alábbi jogosultságokkal (Szerkesztő, Könyvelő, Néző). A közremükődő jogosultságát a Fiókgazda határozza meg és jelen általános szerződési feltételektől eltérő szerződés is rendezheti az ezzel kapcsolatos jogviszonyt.
Mivel jelen Szerződés jogilag kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, ezért kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

1. AZ ÁSZF CÉLJA

Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben és átfogóan szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyt, a Szolgáltatás igénybevételénekfeltételeit, a Felhasználók és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és felelősségi köreiket, valamint egyéb a Szolgáltatás szempontjából lényeges kérdéseket.

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

2.1 Regisztráció

2.1.1. A Szolgáltatás használata regisztrációhoz és egyes alább részletezett esetekben díj fizetéséhez kötött.
2.1.2. A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni az e-mail címét és egy a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges jelszót, továbbá szükséges, hogy a Felhasználó jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának (bővebb információt 9.2. pontban talál) rendelkezéseit elfogadja, ezek nélkül a Szolgáltatás nem lehetséges. Az e-mail cím megadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációnál megadott e-mail cím és az ahhoz tartozó fiók felett teljeskörű rendelkezési joggal bír. Tekintettel arra, hogy előbbi körülmény ellenőrzésére a Szolgáltatónak nincs lehetősége, így a Szolgáltató az email fiókkal kapcsolatos visszaélésekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Regisztráció történhet Számlázz.hu-n keresztüli direkt fiókbenyitással is, ebben az esetben, a fiókok összekötését végző felhasználóra (továbbiakban: "Számlázz.hu fiókgazda"), az ÁSZF jelszóra QUiCK jelszóra érvényes 2.1.3 pontja nem irányadó.
2.1.3. A Felhasználó által beállított jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia, nem lehet túl általános (pl. asdf1234), nem egyezhet a regisztrációnál megadott e-mail címmel. A felhasználói fiók biztonsága érdekében a Szolgáltató ezen túlmenően javasolja a Felhasználó részére, hogy a jelszó tartalmazzon kis és nagy betű(ke)t, számo(ka)t és speciális karakter(eke)t (pl. !; ?; +).
2.1.4. A Felhasználó felelős azért, hogy a fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.
2.1.5. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó a fiókjának biztonsága érdekében úgynevezett kétfaktoros azonosítást alkalmazzon, melyhez a felhasználói fiók beállításaiban írt lépések követése szükséges.
2.1.6. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja a Szolgáltató részére, hogy egyes a Felhasználó által a Szolgáltatásba feltöltött adatokat a Szolgáltató a Szolgáltatás biztonságos működése érdekében sokszorosítsa, továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása érdekében és az ehhez szükséges mértékben módosítsa a feltöltött vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott adatokat, például abból a célból, hogy azok adat formátuma a Szolgáltató rendszerébe illeszkedjen.
2.1.7. A regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhet bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általa sem harmadik személyek által nem visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált és aki érdekében a Szolgáltatást igénybe vette.
2.1.8. A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy az általa a Szolgáltatásba regisztrált vállalkozással kapcsolatosan teljes jogosultsággal rendelkezik vagy az arra jogosultsággal rendelkező személytől a felhatalmazást megkapta. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a Felhasználó jelen pontban foglalt nyilatkozata valótlan, azért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.
2.1.9. A Szolgáltatás futtatásához szükséges hardveres környezetet a Szolgáltató biztosítja, azonban annak eléréséhez szükséges megfelelő eszközök és feltételek biztosítása a Felhasználó feladata. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag olyan eszközön érheti el és használhatja, amely a tulajdonát képezi vagy amely fölött teljes rendelkezési joga van, és amelyen olyan operációs rendszer működik, amelyen keresztül a Szolgáltatás rendeltetésszerűen fut, azzal, hogy a Felhasználó feladata meggyőződni arról, hogy a készüléke kompatibilis-e és rendelkezik-e mindazokkal az előírt műszaki specifikációkkal, amelyek segítségével a Szolgáltatásba beléphet és azt használhatja is.

2.2 Előfizetés

2.2.1. A Szolgáltatás használata a regisztráción túlmenően további feltételhez, így például díjfizetéshez nem kötött, azonban ebben az esetben a Felhasználó a Szolgáltatás egyes funkciót nem érheti el.
2.2.2. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás egyes, díjfizetéshez kötött funkcióit elérje egy adott időszakra vonatkozó rendelkezésre állási díj (továbbiakban: "Előfizetés") szükséges. Az előfizetési díjat jelentő rendszerhasználati, rendelkezésre állási díj minimum időtartama 1 hónap, vagy 1 év, a Felhasználó előzetes döntése alapján. A Felhasználó a Szolgáltatás egyes díjfizetés ellenében rendelkezésre álló funkcióira a felhasználói fiókjában tud előfizetni, amennyiben ennek a fióknak a Fiókgazdája. A Szolgáltató az egyes 6.2.3. pontban részletezett előfizetési csomagokhoz 30 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít, tehát ezen időszak alatt a Felhasználó díjfizetés nélkül elállhat a Szolgáltatás igénybevételétől, illetve az ingyenes időszak alatt bármelyik előfizetési csomagot kipróbálhatja.​
2.2.3. A Felhasználó által választható előfizetési csomagokról, azok díjáról és a fizetési módokról a Felhasználó jelen ÁSZF 6. fejezetében talál részletes tájékoztatást.
2.3. A Szerződés 2.2 bekezdése a Közreműködő felhasználókra nem vonatkozik.

3. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

3.1 A Szolgáltató által biztosított szolgáltatás

3.1.1 A Szolgáltatás a jelen meghatározott funkciókkal bír, az ott részletezett tartalommal. A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a mellékletben meghatározott körben nyújtja, azt meghaladóan nem köteles. A Szolgáltatás tartalmát az előbbieknek megfelelően a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben nem ismerteti, melyre tekintettel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ő feladata és kötelezettsége, hogy meggyőződjön arról, hogy az általa választott, a jelen ÁSZF 6.3. pontjában ismertetett előfizetési csomagok a Szolgáltatás mely funkcióit tartalmazzák. Az előbbiek alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF 3.3.-3.5. pontjában írtak, mely esetben a Szolgáltató az adott speciális funkciókkal kapcsolatosan az ott megjelölt külön tájékoztatást nyújtja.
3.1.2 A Szolgáltatás kizárólag magyar, illetve angol nyelven érhető el.​
3.1.3 A fenti 3.1.1. pontban írtakra tekintettel, illetve mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást folyamatosan fejleszti, melyből kifolyólag a Szolgáltatás meghatározott funkciói folyamatosan bővülhetnek. Amennyiben az előbbi eset bekövetkezik, úgy a Szolgáltató minden esetben előre értesíti, azzal, hogy az ilyen változás nem minősül jelen ÁSZF módosításának.
3.1.4 A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás funkciói, valamint a Weboldalon valamint egyéb a Szolgáltató érdekkörébe tartozó és a Szolgáltatással összefüggésben fenntartott oldalakon közzétett információk, esetleges javaslatok, vagy az automatikusan generált jelentésekben szereplő megállapítások, következtések vonatkozásában azok helytállósága tekintetében a Szolgáltató kizárja felelősségét, az így közzétett információk semmi esetben sem minősülnek a Szolgáltató véleményének, azok nem valósítanak meg sem jogi-, sem adótanácsadást.
3.1.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját egyedi döntése alapján egyes Felhasználók számára a Szolgáltatást egyedi feltételekkel és tartalommal nyújtsa, azonban erre nem kötelezhető, azt a Felhasználó nem követelheti.

3.2 NAV Online Számla adatszolgáltásból származó adatok, NAV szinkron, Számlaverzum

3.2.1 A Szolgáltatáshoz a Felhasználó kiegészítő szolgáltatást (a továbbiakban: „Kiegészítő szolgálatást”) vehet igénybe, amellyel a Szolgáltatás adatkapcsolatot létesít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisával, pontosabb a NAV Onlines Számla rendszerévelm így a Szolgáltatás működését pontosabbá teszi, illetve a Szolgáltatást többletfunkciókkal látja el. Ezen Kiegészítő Szolgáltatásokat azonban nem a Szolgáltató, hanem a Számlázz.hu elnevezésű online számlázóprogramot fejlesztő és üzemeltető társaság, a KBOSS. hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41, képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető, a továbbiakban: „Számlázz.hu”) nyújtja a Felhasználó részére. A kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás neve Számlaverzum.
3.2.2 A Kiegészítő Szolgáltatásra a Szamlazz.hu általános szerződési feltételei vonatkoznak, mely a linken érhető el. A Felhasználó a Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételével szükségképpen elfogadja a Számlázz.hu általános szerződési feltételeit.
3.2.3 A Számlázz.hu által biztosított Kiegészítő Szolgáltatás lényegében a Felhasználó által regisztrált belföldi társaságok, NAV általá üzemeltetett számlatárházában elérhető számlák QUiCK fiókba szinkronizálását jelenti, a Számlázz.hu által fejlesztett interfészeken keresztül.
3.2.4 A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen Számlázz.hu #profi díjcsomaggal.
3.2.5 A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Kiegészítő Szolgáltatás igénybevétele a Szolgáltatás és a Számlázz.hu rendszerei között adatkapcsolatot létesít, mely kétirányú adattovábbítást eredményez, azaz bizonyos a Szolgáltatásban keletkező adatok (számlaképek, kontrolling kategóriák, címkék, satöbbi) továbbításra kerülnek a Számlázz.hu részére és ugyanígy a Számlázz.hu rendszerében keletkező bizonyos adatok a Szolgáltató részére kerülnek továbbításra.
3.2.6 A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek betartásáért a Felhasználó a Számlázz.hu irányába tartozik felelősséggel, azzal kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, így például a Szolgáltató nem felelős azért, ha a Számlázz.hu a szolgáltatásnyújtását – beleértve a Kiegészítő Szolgáltatást is – felfüggeszti vagy megszünteti.

3.3 Dokumentum tárolás

3.3.1 A funkció használatával a Felhasználó a rendszerbe nem csak számla- illetve egyéb bizonylat képeket, hanem egyéb számlának, illetve bizonylatnak nem minősülő dokumentumokat (például szerződések) is feltölthet.
3.3.2 Amennyiben a Felhasználó ilyen egyéb dokumentumot tölt fel, úgy azt a Szolgáltató a Felhasználó fiókjában megőrzi és bármikor kereshető formában elérhetővé teszi.
3.3.3 A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a számlákkal és bizonylatokkal ellentétben a Szolgáltatás az egyéb dokumentumokban szereplő adatokat nem veti alá szövegfelismerési vizsgálatnak, azokból külön adatot, információt nem nyer ki, a funkció kizárólag a fentiek szerinti tárolást szolgálja.

3.4 Számlaképfeladás, jogszabályszerű archiválás

3.4.1 A számlaképfeladás funkcióval a Felhasználónak lehetősége van tetszőleges, belföldön, vagy bizonyos esetekben külföldön kiállított számlákat tartalmazó csomagokat összeállítani, melyek digitális archiválás céljából továbbításra kerülnek a Számlázz.hu részére, aki a továbbított számlákat a saját ÁSZF-jének rendelkezéseivel összhangban digitálisan archiválja és megőrzi.
3.4.2 A fentieken túlmenően a funkció igénybevételével a Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a számlacsomagokat valamely, a Számlázz.hu rendszerével integrált egyéb pl. könyvelési rendszerbe továbbítsa. A továbbítást ebben az esetben a Számlázz.hu rendszere végzi.
3.4.3 A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a Felhasználó a Számlázz.hu rendszerében kiállított számlákat tartalmazó számlacsomagot a Felhasználó engedélyével továbbít a Számlázz.hu részére. Az előbbi alól kivétel a Billingo számlázórendszerben kiállított vevői számlákat tartalmazó számlacsomag automatikusan továbbításra kerülnek a Számlázz.hu részére, feltéve, hogy a Felhasználó rendelkezik Számlázz.hu fiókkal is.

3.5 Valós idejű bankszámla egyenleg kijelzés, Autokassza

3.5.1 A mennyiben a Felhasználó rendelkezik Számlázz.hu felhasználói fiókkal, amelyben az úgynevezett „Autokassza” funkciót bekapcsolta, úgy a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatásban, a Szolgáltató részére megadott külön engedély alapján a Szolgáltató, a Számlázz.hu rendszeréből történő adatátvétel útján, a Felhasználó bankszámláinak egyenlegét valós időben követni tudja.
3.5.2 A funkció használatához, illetve pontos adatok kijelzéséhez az is szükséges, hogy azon bankszámlák vonatkozásában, melyek vonatkozásában a Számlázz.hu Autokassza funkcióját engedélyezte, illetve amelyek vonatkozásában a Szolgáltató részére is engedélyt adott, a nyitó egyenleg adatokat megadja.
3.5.3 A funkció csak azon bankszámlák vonatkozásában vehető igénybe, melyekkel kapcsolatban a Felhasználó a Számlázz.hu Autokassza funkciója lehetővé teszi a számlavezető pénzintézettel az adatkapcsolat létrehozását és amelyek vonatkozásában a Felhasználó a Számlázz.hu rendszerében engedélyt adott.
3.5.4 A Szolgáltató a bankszámla tranzakciós adatokat a Számlázz.hu rendszeréből veszi át. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Számlázz.hu Autokassza szolgáltatása, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6. § (1) bekezdésének 87. pontja szerinti pénzügyi szolgáltatásnak, ezen belül pedig annak h) pontja szerinti számlainformációs szolgáltatásnak minősül. A számlainformációs tevékenység folytatása az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (Fsztv.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a tevékenység megkezdése előtt, a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint felügyeleti szervez intézett bejelentéshez kötött. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Számlázz.hu a bejelentést megtette és a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-670/2019. számú a Számlázz.hu-t, mint számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézményt nyilvántartásba vette.
3.5.5 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 39/C. § (3) bekezdésének a) és d) pontja értelmében, a Számlázz.hu, mint számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató a számlainformációs szolgáltatását kizárólag a Felhasználó kifejezett jóváhagyása alapján nyújthatja, továbbá kizárólag a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz férhet hozzá. Tekintettel arra, hogy mind az Autokassza funkció, mind pedig az arra épülő valós idejű bankszámlaegyenleg kijelzés funkció az előbbi kritériumoknak megfelel, így a Szolgáltató a funkciót a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban biztosítja a Felhasználó részére.

3.6. Átalányadózást és új KATA adózást támogató szolgáltatás (Béta verzió)

3.6.1.Amennyiben a Felhasználó, illetve az általa képviselt vállalkozás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 50. § (1) bekezdése szerint átalányadózást leghamarabb 2022. szeptember 1. napjától választó vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Új Kata tv.) rendelkezései szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának választására jogosult, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 2. § (1) bekezdése szerinti, illetve az Szja tv. 3. § 17. pontja szerinti egyéni vállalkozónak minősül, úgy számukra a Szolgáltató elérhetővé teszi az előbbi adózási módokat támogató szolgáltatást (a továbbiakban: "Adózást Támogató Szolgáltatás").
3.6.2. Az Adózást Támogató Szolgáltatás egyéb vállalkozási formák, illetve adózási mód, például az Szja tv. 49/B. § (1) bekezdése szerinti vállalkozói személyi jövedelemadózás esetében nem elérhető.
3.6.3. Az Adózást Támogató Szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a Számlázz.hu mindenkori általános szerződési feltételei szerint meghatározott előfizetési csomaggal (mely jelenleg a #start, #digital és #profi) rendelkezzen.
3.6.4. Az Adózást Támogató Szolgáltatást a Szolgáltató a SzámlaBox elnevezésű előfizetési csomagjában teszi elérhetővé.
3.6.5. Az Adózást Támogató Szolgáltatás egyes funkcióit jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltató a jelen ÁSZF 5.2. pontjával összhangban felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az Adózást Támogató Szolgáltatás Béta Verióban elérhető, így arra az ott megjelölt korlátozások érvényesek.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZŰNÉSE

4.1 Annak ellenére, hogy a Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt nem tudja garantálni. A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor nem tudja elérni a fiókját és nem tudja a Szolgáltatást használni. Az ilyen esetekről – amennyiben lehetséges – a Szolgáltató a Felhasználót időben tájékoztatja, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállal felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználó oldalán ez adatvesztéssel járt vagy a Felhasználónak bármilyen kára keletkezett.
4.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz. Az előbbiek miatt a Felhasználó semmilyen igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben támasztani.
4.3 A Szolgáltatást a Szolgáltató a Felhasználó érdekében folyamatosan javítja és fejleszti, bármikor újabb funkciókkal bővítheti, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatja, felfüggesztheti vagy akár meg is szüntetheti. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, azt saját belátása szerint szabadon megteheti, azonban ez esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat, így különösen a Szolgáltatás adott időszakra rendezett előre megszabott rendelkezésre állási díját nem jogosult visszaigényelni. Az előbbi vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szolgáltató saját döntése alapján a Szolgáltatást korlátozza, felfüggeszti vagy megszűnteti.

5. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

5.1 A Felhasználó a Szolgáltatást köteles rendeltetésszerűen használni, illetve annak használatára kizárólag a saját érdekében, gazdasági tevékenységével összefüggésben kerülhet sor.
5.2. A Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak valamely funkcióját úgynevezett „pre-release” vagy „béta” verzióban (a továbbiakban együttesen: „Béta Verzió”) teszi a Felhasználó részére elérhetővé, azok még fejlesztés alatt állnak, működésképtelenek vagy működésük hiányos lehet és valószínűleg több hibát és hiányosságot tartalmaz, mint a nem Béta Verzióban elérhető Szolgáltatás, illetve funkció. Az előbbiekre tekintettel a Szolgáltató egyrészről minden esetben a jelen ÁSZF-ben vagy annak mellékletében feltűnteti, ha a Szolgáltatás vagy annak egy adott funkciója Béta Verziójú, másrészről megjelöli, hogy a Béta Verzióra milyen korlátozások érvényesek, egyúttal kizár minden felelősséget azzal kapcsolatosan, amely a Béta Verziójú Szolgáltatás vagy funkció használatából ered, illetve abból, ha a Felhasználó nem veszi figyelembe annak a Szolgáltató által megjelölt korlátait.
5.3 A Felhasználó jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával elfogadja azt is és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató azt észleli, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen, jogszabályba ütköző vagy egyébként a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel ellentétes módon használja, úgy a Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését előzetes értesítés és indoklás nélkül megszüntesse vagy a Felhasználó és a Felhasználó által feltöltött adatokat véglegesen törölje.
5.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Szolgáltató a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhet bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általa sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált.
5.5 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználó regisztrációja bármely okból megszűnik, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában az adott időszakra vonatkozó rendelkezésre állási díjból visszatérítést biztosítani.

6. DÍJSZABÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK


6.1 Általános rendelkezések

6.1.1. A Felhasználó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy Szolgáltatás egyes funkcióinak használatára a 2.2.2. pont rendelkezései szerint történő előfizetés esetén a Felhasználónak előre meghatározott időszakra vonatkozó rendelkezésre állással kapcsolatos díjfizetési kötelezettsége keletkezik.
6.1.2. A Szolgáltatásra történő előfizetés díjai minden esetben magyar forintban kerülnek feltüntetésre, melyek mellett a Szolgáltató minden esetben egyértelműen jelzi a Felhasználó részére, hogy a díjakat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is terheli. A Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles általános forgalmi adó visszatérítésére.
6.1.3. Az egyes előfizetési csomagok díja magában foglal minden a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan felmerült költséget, azonban nem foglalja magában annak igénybevételével szükségképpen a Felhasználó oldalán felmerült költségeket (pl. internetszolgáltatás díja, a Felhasználó által a Szolgáltatás eléréséhez használt eszköz áramfogyasztásának díja stb.).
6.1.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére bármely okból (pl. rendszerhiba) hibás díj kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatás igénybevételét a hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a Felhasználónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat az előfizetési szándékától. Amennyiben a Felhasználó elállással nem él, úgy a Szolgáltató a Felhasználó által megfizetett díjjal kapcsolatosan a 6.5. pontban foglaltak megfelelő alkalmazása szerint jár el.
Hibás díjnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
nyilvánvalóan téves, irreális összeg, ami a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os díj;
egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató összeg.
Az érkeztető oldalon megjelenő ártól eltérő ár, feltéve, hogy kedvezményre jogosító kupon az előfizetés megvásárlásakot nem került használatra

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
6.1.5. A Szolgáltató a saját belátása szerint történő árváltoztatás jogát – a 6.6.3. pontban foglaltak kivételével – fenntartja. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének díjai változhatnak, amennyiben valamely állami szerv vagy hatóság a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen adót, illetéket vagy hasonló közterhet vet ki vagy például az általános forgalmi adó kulcsát megemeli.
6.1.6. A Szolgáltató saját belátása szerint dönthet úgy, hogy az előfizetési díjból általánosan, esetleg egyes felhasználói körben vagy konkrét Felhasználó számára kedvezményt biztosít, azonban erre nem köteles, azt a Felhasználó nem követelheti tőle. Kedvezmény alkalmazása esetén a Szolgáltató minden esetben feltünteti az eredeti, illetve a kedvezményes árat, továbbá esetlegesen az alkalmazott kedvezmény mértékét.
6.1.7. A Szolgáltató az előfizetési díjat vagy annak részét – a Szolgáltatónak felróható valamely hiba, tévedés kivételével – semmilyen esetben nem köteles a Felhasználó részére visszafizetni. A Szolgáltató a Felhasználó által már megfizetett előfizetési díjjal kapcsolatosan – az eset körülményeitől függően – a 6.5.1.-6.5.3. pontok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával jár el.
6.1.8. A Szolgáltató a Felhasználó által megfizetett előfizetési díjról szóló számlát minden esetben a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben és határidőben állítja ki és küldi meg a Felhasználó részére a regisztráció során megadott e-mail címre. A Szolgáltató a számláját elektronikus úton állítja ki, mellyel kapcsolatosan a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

6.2 Kiegészítő Szolgáltatás díja

6.2.1 A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjakat, így például a Számlázz.hu #profi előfizetési csomag díját a Felhasználó a Számlázz.hu irányába köteles megfizetni, az általa alkalmazott feltételek szerint.
6.2.2 A Kiegészítő Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjfizetéssel kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli​
6.2.3 A Szolgáltatás igénybevétele esetén a Kiegészítő Szolgáltatáshoz a Számlázz.hu 60 napos, díjmentes próbaidőszakot biztosít a Felhasználó részére. A Számlázz.hu a kedvezményt bármikor saját döntése és belátása szerint visszavonhatja, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

6.3 Előfizetési csomagok

6.3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás adott időszakra történő rendelkezésre állását különböző előfizetési csomagokban nyújtja​
6.3.2. A Szolgáltató az egyes előfizetési csomagok aktuális árait az érkeztető oldalon teszi közzé a „Funkciók, árak” vagy ehhez hasonló menüpontban.
6.3.3. A Szolgáltatás jelenleg az alábbi előfizetési csomagokban érhető el:
SzámlaBox
OkosBox
MultiBox
Enterprise
6.3.4. A Felhasználó valamennyi, a 6.3.3. pontban megjelölt előfizetési csomag esetén választhat, hogy havi vagy éves előfizetést szeretne. Az éves előfizetés választása esetén a Szolgáltató két (2) havi előfizetési díjnak megfelelő kedvezményt biztosít. A kedvezménnyel kapcsolatosan a Szolgáltató – a 6.1.6. pontban írtakkal összhangban – fenntartja a jogot, hogy a kedvezmény biztosítását bármikor visszavonja.
6.3.5. Az egyes előfizetési csomagok a Szolgáltatás igénybevételét eltérő funkciókkal és jogosultságokkal teszik lehetővé. Az egyes előfizetési csomagokban foglalt funkciók részletes leírását a Szolgáltató az érkeztető oldalon teszi közzé.

6.4 Fizetés

6.4.1 A Felhasználó a Szolgáltatás – 6.3.3. pontban megjelölt csomagok, illetve 6.3.4. pontban megjelölt gyakoriság szerinti – előfizetési díját bankkártyás fizetés útján teljesítheti a Szolgáltató részére. Amennyiben bankkártyás lehetőség valamilyen technikai ok miatt nem elérhető, akkor utalásos módozat is elérhető, de ez utóbbi csak éves előfizetés esetén.
6.4.2 A Szolgáltató a bankkártyás fizetések feldolgozására külső szolgáltató, a PayPal leányvállalata, a Braintree (Cégnév: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, nyilvántartási száma: B127485, telefonszám: +352 27302143, e-mail: , web: a továbbiakban: “Braintree”) szolgáltatásait veszi igénybe.
6.4.3 A fenti 6.4.2. pontban rögzítettekre tekintettel a Felhasználó a fizetési adatait nem közvetlenül a Szolgáltató, hanem a Braintree részére adja meg és azt az utóbbi biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. Erre egy olyan technikai megoldás ad lehetőséget, melynek során ugyan a Felhasználó a kártyaadatait az applikáció felületén adja meg, de az erre szolgáló helyet az applikáción belül a Braintree szolgálatja, így a Szolgáltató ezen adatok birtokába nem kerül. A Szolgáltató a Braintree rendszerből csupán a Felhasználó által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.
6.4.4 A Braintree rendszerén keresztül történő fizetésre a Braintree általános szerződési feltételei vonatkoznak ( melyet a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával szintén elfogad.
6.4.5 Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi az előfizetést, úgy a Szolgáltató a Braintree rendszerén keresztül az előfizetési díj összegével megterheli a Felhasználó által a Braintree rendszerében 6.4.3 pontban hivatkozott módon megadott bankkártyáját. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét nem szűnteti meg, úgy az előfizetési díj összegével – a Felhasználó által választott gyakorisággal – a Felhasználó bankkártyája minden esetben automatikusan megterhelésre kerül, valamint sikeres terhelés esetén a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos számla kiállításra a 6.1.7. pont rendelkezései szerint. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a számlázás és megterhelés időpontja eltérhet, például abban az esetben, amennyiben a Felhasználó bankkártyáján nincs elegendő fedezet azon a napon, amikor a díj megfizetése esedékessé válna, vagy amennyiben az előfizetés napja az adott hónapban nem található meg, illetve, ha a Felhasználó bankkártyájának érvényességi ideje lejárt. Abban az esetben amennyiben a fizetés napja az adott hónapban nem található meg, akkor a tényleges levonásra az azt követő naptári napon kerül sor, amely az adott hónapban nem szereplő napot követi. Amennyiben a Felhasználó bankkártyájának megterhelése sikertelennek bizonyul, úgy azt a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja használni és a Szolgáltató a Felhasználó számára azzal az időponttal, ahogy a díjrendezettség megszűnik az előfizetési csomagban meghatározott funkciókat elérhetetlenné teszi mindaddig, amíg a Felhasználó új rendelkezésre állási időt nem vásárol.
6.4.5.1 Amennyiben a Felhasználó új rendelkezésre állási időt 90 napon belül nem vásárol, azaz a 6.4.5 pontban részletezett előfizetési díjat újból nem fizeti meg, akkor a Szolgálató a fiókot adatbiztonsági és adatvédelmi okokból, annak minden adatával törli. Erről a Felhasználót a törlés előtt 7 munkanappal értesíti.
6.4.5.2 Amennyiben a Felhasználó előfizetéssel nem rendelkezik, számára a 6.4.5.1 pontban meghatározott ideig az applikáció számára, így kezdeményezheti fiókjának törlését, annak összes kapcsolódó adatával együtt.​
6.4.6 A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjakat a Felhasználó a Számlázz.hu által alkalmazott módon, a Számlázz.hu részére köteles megfizetni.

6.5. Szolgáltatás lemondása, előfizetési csomag megváltoztatása

6.5.1 Az előfizetés megszűnése, megszüntetése
6.5.1.1 Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján akként határoz, hogy a Szolgáltatást nem kívánja igénybe venni és ezt a szándékát a Szolgáltató irányába is jelezte, úgy a Felhasználó a Szolgáltatást az általa megfizetett előfizetési díjjal fedezett időszak végéig, a választott előfizetési csomagnak megfelelő tartalommal jogosult használni.
6.5.1.2 Amennyiben a Felhasználó előfizetését a Szolgáltató szüntető meg – például azért, mert a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseit vagy a vonatkozó jogszabályokat megszegte – úgy a Szolgáltató saját döntése alapján vagy a 6.5.1.1. pontban rögzítettek szerint jár el vagy a Felhasználó előfizetését a díjrendezettség időszakára tekintet nélkül azonnali hatállyal megszűnteti, mely esetben a Felhasználó az előfizetési díjból visszatérítésre a 6.1.7. pont rendelkezéseivel összhangban nem jogosult.
6.5.2 Alacsonyabb csomagra váltás (downgrade)
6.5.2.1 Amennyiben a Felhasználó az általa választott előfizetési csomagnál alacsonyabb előfizetési csomagra vált vagy amennyiben a díjfizetési gyakoriságot (havi / éves) megváltoztatja (a továbbiakban: „Downgrade”), úgy a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.
6.5.2.2 Downgrade esetén a Szolgáltató a Felhasználó által fizetendő előfizetési díjat újra kalkulálja, melynek során arányosítást alkalmaz, akként, hogy az eredeti előfizetési díj összegét az új előfizetési díj összegéből levonja és ezt megszorozza a Downgrade pillanatában a díjfizetési időszakból hátralévő időtartam és a díjfizetési időszak teljes tartamának hányadosával.
6.5.2.3 A Szolgáltató a Downgrade-nek megfelelő előfizetési díjat a Felhasználó által már korábban megfizetett összegből levonja, a fenti 6.5.2.2. pontban részletezett számítás eredményeképpen kapott összeget pedig a Szolgáltató a Felhasználó egyenlegén jóváírja.
6.5.2.4 A Szolgáltató a következő díjfizetési időszakban az esedékes díjat – amennyiben azt az egyenleg fedezi – a Felhasználó részére jóváírt egyenlegből vonja le.
6.5.2.5 Amennyiben a fenti 6.5.2.4. pontban leírt levonást követően a Felhasználó egyenlegén továbbra is díjfizetési többlet mutatkozik, úgy a Szolgáltató az azt követő díjfizetési időszakban a következő díjfizetési időszakban az esedékes díjat is a Felhasználó részére jóváírt egyenlegből vonja le, azzal, hogy amennyiben az egyenleg a következő díjfizetésre vonatkozó időszakban esedékes díjat nem fedezi, úgy a Szolgáltató csak az egyenleg és a teljes esedékes díj összegének különbözetét terheli a Felhasználóra.
6.5.3 Magasabb csomagra váltás (upgrade
6.5.3.1 Amennyiben a Felhasználó az általa választott előfizetési csomagnál magasabb előfizetési csomagra vált vagy amennyiben a díjfizetési gyakoriságot (havi / éves) megváltoztatja (a továbbiakban: „Upgrade”), úgy a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.
6.5.3.2 Upgrade esetén a Szolgáltató a Felhasználó által fizetendő előfizetési díjat újra kalkulálja, melynek során arányosítást alkalmaz, akként, hogy az új előfizetési csomag szerinti előfizetési díj összegéből az eredeti előfizetési csomag szerinti díj összegét levonja és ezt megszorozza az Upgrade pillanatában a díjfizetési időszakból hátralévő időtartam és a díjfizetési időszak teljes tartamának hányadosával.
6.5.3.3 A Szolgáltató az eredeti előfizetés szerinti, futó díjfizetési időszakban a fenti 6.5.3.2. pontban részletezett számítás eredményeképpen kapott összeget a Felhasználóra terheli, melyet követően a Felhasználó előfizetése az Upgrade-nek megfelelő új előfizetési csomag szerint rendezetté válik és a Szolgáltató az új előfizetési csomag következő díjfizetési időszakától már az új előfizetési csomag szerint fizetendő teljes összeget terheli a Felhasználóra.

6.6 Egyedi ajánlat, speciális esetek

6.6.1 A Szolgáltató saját belátása szerint dönthet úgy, hogy a Szolgáltatást bizonyos felhasználói kör részére a jelen ÁSZF-ben rögzítettektől eltérő, kedvezményes feltételekkel – beleértve a díjfizetés módjára vonatkozó 6.4. pontban részletezett feltételeket – biztosítja, azonban erre a Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles, illetve kötelezhető​
6.6.2 A fenti 6.6.1. pontban részletezett egyik kivételezett eset a Szolgáltatás nonprofit vagy közhasznú szervezetek általi igénybevétele, mellyel kapcsolatos részletes tájékoztatást a Felhasználó a he e-mail címre küldött üzenet útján kaphat.
6.7 A Szerződés 6. bekezdése a Közreműködő felhasználókra nem vonatkozik.

7. TITOKTARTÁS

7.1 A jelen ÁSZF teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) program forráskód, c) a felek alkalmazottainak, programozóinak, partnereinek, beszállítóinak adatai, d) A felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk.
7.2 A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A Felek a titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.
7.3 A feleket a 7.1. pont szerinti titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli, a tudomásukra jutó titkokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására. Ez a kitétel nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szolgáltatás valamely harmadik fél rendszerével a Felhasználó által tudott, illetve kívánt módon összekötésre kerül és a Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése érdekében ebből a célból a titoktartás körébe eső adatot, információt továbbít harmadik fél részére. Amennyiben az adattovábbítás során a továbbított adatok, információk mégis bármilyen, a Szolgáltatón kívüli okból illetéktelenek kezébe kerülnek, például azért, mert az adattovábbítás során használt alkalmazásprogramozási interfész (API) meghibásodik vagy azért, mert azt valaki rosszindulatúan kifürkészi, azért a Szolgáltatót semmilyen felelősséggel nem tartozik.
7.4 A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben érvényben marad.
7.5 A titoktartás alól – a fenti 7.3. pontban írtakon túlmenően – kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.
7.6 A titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a felek közötti szerződéses kapcsolatról és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.
7.7 A felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek továbbá a köztük fennálló jogviszony létesítésével elismerik, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.
7.8 A Szolgáltató alkalmazottjaival, és alvállalkozóival, valamint egyéb közreműködőivel a jelen Szerződésben foglalt tartalmú vagy annál szigorúbb titoktartási megállapodást köt.
7.9 Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármely fél a felek közötti szerződéses kapcsolat fennállásának tényét – annak tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében a másik fél előzetes írásbeli tájékoztatása alapján harmadik személlyel közli.

8. SZERZŐI JOG, SZELLEMI TULAJDON

8.1 A jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által a Felhasználó használatába adott Szolgáltatás, azaz a Quick rendszer, mint szoftver (a továbbiakban úgy is, mint: „Szoftver”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül és így szerzői jogvédelem alatt áll. A Szoftver a Szolgáltató saját fejlesztése így, mint szerző a Szoftverrel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogok is korlátozás nélkül őt illetik.
8.2 Az Szjt. 9. § (2) illetve (3) bekezdése alapján a Szoftverhez, mint szerzői műhöz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni jogok nem átruházhatóak, illetve azok harmadik személyre másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk, ezen jog a Szolgáltatót illeti. A Szolgáltatót ez alapján megilleti a jog, hogy nevét szerzőként feltűntessék. Az előbbiekre tekintettel a jelen Szerződés alapján a Felhasználó a Szoftver vonatkozásában tulajdonjogot nem szerez és nem is szerezhet.
8.3 Az Szjt. 9. § (6) bekezdése, valamint 16. § (1) bekezdése alapján a szerzői műhöz, azaz a Szoftverhez kapcsolódó vagyoni jogok gyakorlása szerződés útján másnak engedhető. Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató a Szoftverhez fűződő vagyoni jogait gyakorolva a Felhasználó részére a jelen Szerződés időtartamára, területileg korlátlan használati jogot enged. A használati jog alapján a Felhasználó, illetve a Felhasználó munkavállaló és alvállalkozói jogosulttá válnak a Szoftver használatára. A Felhasználó a Szoftvert kizárólag saját gazdasági tevékenysége során, annak rendeltetése szerint, saját hardver környezetében, és kizárólag saját üzleti céljára jogosult használni.
8.4 Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a Szoftver használatán kívül jelen Szerződés alapján egyéb vagyoni jogot nem szerez, így a Felhasználó a Szoftvert illetve az ahhoz tartozó dokumentációt harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adhatja át, nem teheti hozzáférhetővé, használatát – a munkavállalói, illetve gazdasági tevékenyégének végzése során közreműködő személyek kivételével – nem engedélyezheti, nem többszörözheti vagy terjesztheti, nem hozhatja forgalomba nem adhatja el -használatba, nem dolgozhatja át, nem változtathatja meg, nem, módosíthatja és a nyilvánosság számára semmilyen módon sem teheti hozzáférhetővé. A Felhasználó nem jogosult továbbá a Szoftvert megbontani, szétszedni, visszafejteni, elemeiből felépíteni, elemezni vagy más hasonló módon vizsgálat alá venni. A Felhasználó nem fejtheti vissza a Szoftver programkódját és nem kutathat forráskód, objektumkód vagy alapstruktúrák, algoritmusok után. A Felhasználó mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az előző tiltott műveletek harmadik személyek általi végrehajtását megakadályozza.
8.5 A jelen fejezetben foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a Felhasználó köteles a Szolgáltatót első felszólításra egy összegben kártalanítani, mely kártalanítás mértéke 50.000.000 Ft azaz ötvenmillió forint. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát.
8.6 A jelen Szerződés alapján a Felhasználó által fizetendő díjazás a felhasználási jog (használat) ellenértékét magában foglalja.
8.7 A jelen Szerződés szerzői jogi rendelkezései nem érintik a Felhasználó jogait az általa a Szoftver segítségével előállított, nyilvántartott, továbbított adatok tekintetében. Ezen adatok jogosultja a Felhasználó, a Szolgáltató az adatokkal rendelkezni, azokat bármilyen módon felhasználni – a más rendszerekkel való integrációból adódó adattovábbítás esetét kivéve – nem jogosult.
8.8 A R!PORT, a R!PORT applikáció, az Autokata, illetve R!PORT QUICK elnevezés, valamint ezek grafikai megjelenése, felhasználói felülete, az oldalainkon található fényképek, cégérek, logók, videók, hangok, tartalmak, megvalósítások és programkódok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.
8.9 A Szolgáltató hozzájárul, hogy a Felhasználó, mint a Szolgáltatás használója annak használatával kapcsolatban használja R!PORT QUICK vagy QUICK elnevezést, a R!PORT QUICK vagy QUICK logóját – azok eredeti formájában és módosítása nélkül – és megjelenését a Szolgáltatás igénybevétele során készített üzleti- , menedzsment jelentéseken, illetve a Szolgáltatás által generált kimutatásokon vagy pénzügyi átvilágítások során. A Szolgáltatás használata során, a Felhasználó által feltöltött adatokból, a Felhasználó közreműködésével készített jelentések, összefüggések a Felhasználó szellemi tulajdonát képezik és a Felhasználó szellemi tulajdonában maradnak a fiókjának megszüntetését követően is.

9. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

9.1 A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen ÁSZF megkötése és annak teljesítése, illetve a Felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen ÁSZF teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A Felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv.), valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.
9.2 A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos további információk a Szolgáltató vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: [link]
9.3 Felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
9.4 A jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnése, illetve a Szolgáltatás Felhasználó részére történő nyújtásának megszűnése, megszüntetése esetén a Szolgáltatások használatával összefüggésben a Felhasználó, mint adatkezelő által a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó tudomására hozott vagy számára hozzáférhetővé tett személyes adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató a következőek szerint jár el. Az ÁSZF bármely okból történő megszűnésének napját követő 5 napon belül a Szolgáltató a részére továbbított adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törli, kivéve azon adatokat, melyek felhasználására statisztikai célból továbbra is szükség van, ebben az esetben azonban a Szolgáltató az adatokat anonimizálja, illetve oly módon felismerhetetlenné teszi, hogy abból sem a Felhasználóra, sem egyéb harmadik személyre ne lehessen következtetni.

10. SZAVATOSSÁG

10.1 A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatás alkalmas a rendeltetése szerinti célra és megfelel a jelen ÁSZF szerint meghatározott követelményeknek, továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.
10.2 A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szoftver a saját fejlesztése, azon harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn, amely a Szoftver Felhasználó általi használatát megakadályozná vagy korlátozná. Amennyiben harmadik személy a Szoftverrel kapcsolatban bármilyen igénnyel lépnek fel a Felhasználóval szemben, a Szolgáltató mentesíti Felhasználót minden olyan esetleges igény és követelés alól, melyet ezen harmadik személyek a Felhasználóval szemben a Szoftver használatáért vagy azért támasztanak, mert a Szoftveren fennálló jogukat a Szoftver Felhasználó általi felhasználása megsértette, illetve első felszólításra megtéríti Felhasználó minden ebből eredő, illetve ezzel kapcsolatos kárát.

11. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

11.1 A Szolgáltatás eléréséhez internet-hozzáférés szükséges. A Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató, a Szolgáltatás eléréséhez használt eszközön felhasznált internetkapcsolatért (például mobiladat-forgalomért) díjat számíthat fel, melynek megfizetése a Felhasználó kötelessége, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
11.2 A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás elérhetetlenségéért amennyiben azt:
szerverhiba;
a Felhasználó hardware-einek meghibásodása;
az internetkapcsolat meghibásodása / elérhetetlensége
bármely más a Szolgáltatónak nem felróható technikai hiba; vagy
vis maior okozza
11.3 A Szolgáltató megfelelő és ésszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz a Szolgáltatás biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védett legyen és hibamentesen működjön. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a Felhasználó által a Szolgáltatásban megadott információkat, miközben azt továbbítja a Szolgáltató részére.
11.4 A Szolgáltatás működése korlátozásoknak és más problémáknak lehet kitéve az internet, a Felhasználó belső hálózata vagy más belső hálózatok és elektronikus kommunikációs megoldások használatának következményeként, ideértve a Felhasználó által használt hibás, nem csatlakoztatott vagy hatótávolságon kívüli, kikapcsolt vagy nem működő eszközöket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen problémákból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért.
11.5 A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.6 A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az olyan okból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért, amely a Felhasználó által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
11.7 A Weboldal, illetve a Szolgáltatás tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért, azok tartalmát nem ellenőrzi. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre sem közvetlenül, sem közvetve olyan károkért és veszteségekért, amelyek ilyen weboldalak vagy szolgáltatások tartalmának, vagy szolgáltatásainak használatából erednek.
11.8 A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Weboldalon, illetve a Szolgáltatásban harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került​
11.9 A Szolgáltatás igénybevételéért – ideértve, de nem kizárólag a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
11.10 Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen dokumentumban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Az ilyen magatartásokért a Felhasználó felelősséggel tartozik.
11.11 Tilos olyan szoftver használata, mely „adatbányászatot” tesz lehetővé, vagy bármely más módon Alkalmazásban elérhetővé tett tartalmakat vagy információkat gyűjt. Az ilyen magatartásokért a Felhasználó felelősséggel tartozik.
11.12 A Felhasználó minden, a Szolgáltatás használata során letöltött adatot vagy fájlt saját felelősségére használja, a Szolgáltató nem felelős semmilyen letöltött adat vagy fájl hiányossága, hibája miatt, illetve nem felelős azért sem, ha az ilyen letöltött adat vagy fájl esetleg kárt tesz a Felhasználó által használt eszközben. A Szolgáltató nem felelős olyan károkért, amely abból adódik, hogy a Szolgáltatás által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elkészített különböző kimutatások, bevallások adatai valótlannak bizonyulnak, amely miatt az illetékes hatóság utólag megtérítési igénnyel lép fel a
Felhasználóval szemben, tekintettel arra, hogy az megjelenített adatok minden esetben a Felhasználó által bevitt, vagy automatikusan rögzített, azonban Felhasználó által ellenőrizhető adatokon alapulnak. Az előbbiekre tekintettel kérjük a Felhasználókat, hogy az adatok pontosságát minden esetben ellenőrizzék​
11.13 Az adatok Szolgáltatás általi automatikus felismerése abban az esetben lehetséges, amennyiben az magából a feltöltött számlából vagy egyéb dokumentumból kiderül, azaz az adat a számlán vagy dokumentumon feltüntetésre került A felismerés pontosságával kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősségét kizárja, mivel a felismert adatok pontosságának ellenőrzése a Felhasználó feladata és felelőssége.
11.14 A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Szolgáltatásba feltöltött számlán vagy egyéb dokumentumon több tétel szerepel, azt a Szolgáltatás nem minden esetben ismeri fel automatikusan, a Szolgáltatás leggyakrabban kizárólag a számla végösszegét, ÁFA-kulcsát és nettó értékét ismeri fel. A több tételt tartalmazó számla vagy egyéb dokumentum tételeinek külön-külön történő rögzítésére a Felhasználónak kézi bevitel útján van lehetősége, melyért a Felhasználó tartozik felelősséggel.
11.15 Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás használatával úgynevezett utalási csomagot állít össze, az nem jelenti azt, hogy a csomagban szereplő tételek kiegyenlítése ténylegesen teljesült. A funkció kizárólag segítségül szolgál a Felhasználó számára, azonban mivel a Szolgáltatás a Felhasználó, illetve az általa képviselt vállalkozás bankszámláival nem áll összeköttetésben, így a csomagban szereplő tételek kiegyenlítéséhez szükséges, hogy azt a Felhasználó a saját, illetve az általa képviselt vállalkozás számlavezető bankjának rendszerén keresztül, az ott meghatározott, szükséges lépéseket megtegye.
11.16 Az utalási csomag létrehozását követően, a Szolgáltatás útján létrehozható úgynevezett utalás könnyítő fájl generálása, illetve importálása szintén nem jelenti azt, hogy a Szolgáltatás összeköttetésben állna Felhasználó, illetve az általa képviselt vállalkozás bankszámláival, a fájl generálása, majd ezt követően a Felhasználó, illetve az általa képviselt vállalkozás számlavezető bankjának rendszerébe történő feltöltése kizárólag a banki átutalási folyamat meggyorsítására szolgál, azonban az a Felhasználó beavatkozását és további lépések megtételét igényli, melynek teljesítésért a Felhasználó tartozik felelősséggel és amelyért a Szolgáltató bárminemű felelőssége kizárt.
11.17 A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatásba bekötött, harmadik felek által szolgáltatott megoldások, illetve az általuk esetlegesen biztosított adatátvitel megfelelősségéért és szolgáltatott adatok pontosságért, az átvett adatok ellenőrzése a Felhasználó feladata és felelőssége.
11.18 A Felhasználó által a Szolgáltatáson belül harmadik személyek részére kiosztott különféle hozzáférési jogosultságok pontos beállításáért a Felhasználó tartozik felelősséggel, a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős azért, ha a jogosultsági beállítások bármilyen hibája miatt harmadik személy olyan adatokhoz, információkhoz jut hozzá, amelyet a Felhasználó nem kívánt az adott harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. A Felhasználó feladata és felelőssége, hogy a jogosultsági beállításokat rendszeresen ellenőrizze illetve felülvizsgálja. Ennek különös és említésre méltó esete, amikor MultiBox csomag downgradje következik be, hiszen ilyenkor korábban beállított szenzitívnek minősített információk, például béradatok egyéb felhasználók számára is láthatóvá válhatnak, nem körültekintő beállítások esetén. Ilyen típusú esetekben a Szolgálató minden felelősségét kizárja.
11.19 A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen ÁSZF szerinti jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is fennáll​
11.20. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy nem felelős semmilyen olyan következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó az Adózást Támogató Szolgáltatás beállítási folyamata során az adatokat tévesen, hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelően adta meg,
11.21. A Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel azért, ha a Felhasználó az Adózási Támogató Szolgáltatás által előírt valamilyen teendőt elvégzettként jelöl meg, azonban azt ténylegesen nem vagy nem határidőben teljesíti. Ugyancsak nem felelős a Szolgáltató, amennyiben a Szolgáltató figyelmeztető jelzését figyelmen kívül hagyva a Felhasználó a választott adózási mód szerinti kereteit túllépi, ami miatt az adott adózási módra már nem lesz jogosult vagy az különadó fizetési kötelezettséggel jár számára, illetve az alanyi adómentes keret túllépése esetén ÁFA körbe kerül átsorolásra.
11.22. A Szolgáltató nem felelős, amennyiben a Felhasználó az Adózást Támogató Szolgáltatással kapcsolatosan az adózási módot akár szándékosan, akár gondatlanul bármely okból tévesen adta meg.
11.23. Tekintettel arra, hogy az Adózást Támogató Szolgáltatás elsősorban a Számlázz.hu rendszerében kiállított számlákon alapul, a Szolgáltató nem felelős a kijelzett adatok pontosságáért, ha a Felhasználó más számlázó rendszerekben vagy egyéb módon állított ki számlákat és ezeket a Szolgáltató rendszerébe nem töltötte fel vagy Számlázz.hu #profi előfizetési csomag esetén a „Számlaverzum” funkciót nem kapcsolta be.
11.24. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adózást támogató szolgáltatás a vállalkozás szüneteltetését, a Felhasználót esetlegesen megillető adó, illetve járulékkedvezményeket, illetve azt, ha a Felhasználó nem alanyi adómentességet választott vagy az alanyi adómentes keret átlépése miatt ÁFA hatálya alá kerül jelenleg nem kezeli, így amennyiben a Felhasználó a vállalkozását szüneteltette vagy valamilyen adó- vagy járulékkedvezmény megilleti, úgy a keretszámítás, illetve az adókalkuláció nem fog pontos adatokat mutatni, melyért, illetve melynek figyelmen kívül hagyásáért a Szolgáltató nem felelős
11.25. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Adózást Támogató Szolgáltatással kapcsolatosan egyes keret kijelzések kizárólag akkor mutatnak pontos adatokat, amennyiben a Felhasználó a beállításokat megfelelően elvégezte, illetve amennyiben valamennyi ténylegesen kifizetett számlát a Felhasználó kifizetettként megjelölt. Az előbbiek elmaradásából eredő következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.26 A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés szerinti jogviszony létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:
természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
kormányzati intézkedés;
háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
általános országos sztrájk;
járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).
Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik felet. Vis maior esetén a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb teljesíteni az elmaradt kötelezettségét.

12. AZ ÁSZF TARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1 Jelen ÁSZF közzétételének napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre.
12.2 A jelen ÁSZF szerinti jogviszony megszűnik:
a Szolgáltató által biztosított próbaidőszak lejártával, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatásra nem fizet elő;
a Felhasználó előfizetésének lejártával, amennyiben a Felhasználó azt nem hosszabbítja meg;
az előfizetés Felhasználó általi lemondásával;
a Felhasználó előfizetésének Szolgáltató általi megszüntetésével;
a Szolgáltatás megszűnésével
12.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony automatikusan megszűnik.
12.4 Amennyiben a Felhasználó a próbaidőszak lejártát követően a Szolgáltatás használatára nem fizet elő, úgy a jelen ÁSZF szerinti jogviszony az ÁSZF 6.4.5.1 vagy 6.4.5.2 pontja alapján szűnik meg.
12.5 Amennyiben az előfizetést a Felhasználó lemondja, úgy a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony a díjrendezettség utolsó napját követő nappal szűnik meg.
12.6 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó előfizetését azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a jelen ÁSZF vagy a jogszabályok Felhasználó általi megsértését észleli. A Szolgáltató saját döntése alapján akként határozhat, hogy – amennyiben a Felhasználó szerződésszegésének súlyossága az azonnali felmondást nem indokolja, azonban a Szolgáltatónak a jogviszony fenntartása nem áll érdekében – a Felhasználó előfizetését a díjrendezettség utolsó napját követő nappal szüntesse meg.
12.7 A jelen ÁSZF szerinti jogviszony bármely okból történő megszűnése, illetve megszüntetése esetén a Felhasználó a Szolgáltatást a továbbiakban nem jogosult igénybe venni.

13. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

13.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését – lehetőleg 15 nappal – megelőzően tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató az ÁSZF kiegészítésére a Weboldalon történő közzététel, illetve e-mail útján értesíti a Felhasználót. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Felhasználó számára hátrányos, a Felhasználó jogosult az ÁSZF felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. A Felhasználó által az előzőekre tekintettel megtett felmondás esetén az ÁSZF 6.1.7. és 6.5.1.1. pontjainak rendelkezései megfelelően irányadóak. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a fenti határidő elteltét követően is használja, illetve igénybe veszi, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

14. KAPCSOLATTARTÁS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

14.1 Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció.
14.2 Jelen ÁSZF tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.
14.3 A Szolgáltató a kapcsolattartásra a e-mail címet jelöli meg. A Szolgáltató a Felhasználóval – amennyiben bármilyen kommunikáció szükségessé válik – elsődlegesen a regisztráció során megadott e-mail címen veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Felhasználó az előbbitől eltérő e-mail címről veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató ezen az e-mail címen kommunikál a Felhasználóval, azonban a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – amennyiben az üzenet küldőjének személyazonosságával vagy egy adott felhasználói fiókhoz kapcsolódó jogosultság létezésével kapcsolatosan kétsége merül fel – a válaszadást jogosult megtagadni.
14.4 A felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.
14.5 A fentieken túl a Szolgáltató a Szolgáltatás működésével kapcsolatos felhasználói kérdések, problémák kezelésére ügyfélszolgálatot tart fenn.
Az ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el:
14.5.1. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő – péntek 9:00-16:00 (Közép-európai idő szerint)
14.5.2. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy munkaszüneti napokon és magyar nemzeti ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető. Az előbbiek alól a Szolgáltató saját belátása szerint, kapacitásának függvényében, amennyiben azt különösen fontos ok indokolja kivételt tehet.
14.5.3. Ügyfélszolgálati e-mail cím:
14.5.4. Ügyfélszolgálati telefonszám nem létezik
14.5.5. Ügyfélszolgálati levelezési cím: 1052, Budapest, Deák Ferenc tér 3.
14.6 Amennyiben a Felhasználó a fenti 14.5.1. pontban írt elérhetőségi időn kívül vagy a 14.5.2. pont szerinti napokon keresi meg az ügyfélszolgálatot, úgy a kérés a következő ügyfélszolgálati elérhetőségi napon beérkezett kérelemnek minősül.
14.7 A Felhasználó a bejelentésében köteles a probléma azonosításához szükséges valamennyi lényeges információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató a hibabejelentés megvizsgálását követően további információk (pl. képernyőfotó, log file, konfigurációs adatok stb.) rendelkezésre bocsátását kérheti.
14.8 Amennyiben az technikailag lehetséges, és a bejelentés kivizsgálását nem hátráltatja, a Felhasználó az adatokat és információkat oly módon köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, hogy azokból valamennyi személyes adat törlésre kerüljön vagy lehetőség szerint olyan mértékig anonimizálásra kerüljön, hogy az egy meghatározott személyre való következtetést kizárja. Ennek elmaradásából eredő valamennyi esetleges kár viselésére a Felhasználó köteles és köteles a Szolgáltatót harmadik személyek igénye alól mentesíteni.
14.9 A Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresésekkel kapcsolatosan arra vállal kötelezettséget, hogy a megküldött hibabejelentésre legfeljebb annak beérkezését követő 48 órán belül válaszol (first response time). Ez utóbbi azonban – mivel a Felhasználó által bejelentett probléma megoldása adott esetben ennél több időt vehet igénybe - nem jelenti azt, hogy a Felhasználó által megjelölt probléma ezen időtartamon belül megoldásra kerül. A válaszadási határidő azon a napon kezdődik, amikor valamennyi a probléma kivizsgálásához szükséges információ rendelkezésre áll. Az ügyfélszolgálat terméktámogatási feladatokat egyedi mérlegelés alapján lát el, de a terméktámogatás jellegű jegyek megválaszolására fordított idő semmilyen esetben sem haladja meg az éves szinten számított 3 órát, kivétel ez alól Enterprise jellegű megegyezések.
14.10 A Szolgáltató egyebekben mindent megtesz annak érdekében, hogy hibás működés esetén a Felhasználónak a lehető leghamarabb segítséget. támogatást nyújtson.

15. (JOG)VITÁK RENDEZÉSE, PANASZÜGYINTÉZÉS

15.1 Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatóval vagy a Szolgáltatással bármilyen problémája merül fel, úgy azt elsődlegesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles jelezni, a fenti 14. fejezetben rögzített módon.
15.2 A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”) 2. § a) pontja értelmében a Szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználó nem minősül fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi eljárás, így például a békéltető testület eljárásának szabályai nem alkalmazandóak. Az előbbiektől függetlenül a Szolgáltató a Felhasználó panaszával kapcsolatosan az alábbiak szerinti szabályokat állapítja meg.
15.3 A Felhasználó a panaszát írásban, e-mail útján teheti meg.
15.4 A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, úgy azt indokolással látja el.
15.5 A Szolgáltató a panaszról külön jegyzőkönyvet nem vesz fel, a panaszt a Felhasználó és a Szolgáltató közötti e-mail kommunikáció tanúsítja, melyet a Szolgáltató 3 (három) évig őriz meg.
15.6 Amennyiben a Felhasználó panaszát a Szolgáltató elutasítja és a Felhasználó megítélése szerint az elutasítás jogainak megsértését okozza, úgy az ezzel kapcsolatos igényét bíróság előtt érvényesítheti polgári peres vagy nemperes eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

16. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

16.1 A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Felhasználók részére a jelen ÁSZF előbbi pontjaiban foglaltakon túlmenően az alábbi tájékoztatást nyújtja:
16.2 A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a Szolgáltatás igénybevétele során bármikor javítani tudja az előfizetési folyamat végéig. A Felhasználó az előfizetési igény elküldéséig a folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg, továbbá a Szolgáltató biztosítja a lehetőséget, hogy a Felhasználó az előfizetés előtt összesítve is láthassa és ellenőrizhesse a megadott adatokat.
16.3 Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás (Szolgáltató) a jogszabály által előírt tájékoztatást - világos és közérthető nyelven - a fogyasztóval (Felhasználó) közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.
16.4 A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
16.5 A Szolgáltató a fenti jogszabályi kötelezettségének a Weboldalon történő előfizetés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy az “Előfizetés” feliratú gombra kattintást megelőzően a Felhasználó köteles egy előzetes megerősítés modal elfogadásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy az “Előfizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a Szolgáltatás megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.
16.6 A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.
16.7 A Szolgáltatás használatára történő regisztrációval, illetve előfizetéssel kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a regisztráció, illetve előfizetés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
16.8 Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.
16.9 A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.
16.10 A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

17. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.1 Az a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.
17.2 A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti szerződést, megállapodást, egyeztetést a szerződés tárgyának vonatkozásában.
17.3 A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.
17.4 Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.
17.5 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Felhasználó külön tájékoztatására nem kerül sor.
17.6 Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
17.7 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.