quick
QUiCK jogi dokumentumok
QUiCK jogi dokumentumok

annotacio
Általános szerződési feltételek

a QUiCK szolgáltatás felhasználói részére - utolsó frissítés 2023-06-05
info
Annak érdekében, hogy a jelen általános szerződési feltételeinkben bekövetkező változások könnyen nyomon követhetőek legyenek, az alábbi táblázatban összefoglaljuk a változásokat, hatálybalépésük megjelölésével, valamint a változás rövid leírásával:​
ok
Mellékletek:
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „ÁSZF”) szabályozza a
Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
Cégjegyzékszám: 01-09-982509
Adószám: 23878149-2-41
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
E-mail:
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)
​és a fenti weboldalakon (a továbbiakban: „Applikáció”) elérhető a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit csökkentő és a vállalkozások pénzügyeit áttekinthetővé tevő, valamint átalányadózást és új KATA adózást választó egyéni vállalkozások adózását segítő Quick elnevezésű online, felhőalapú alkalmazás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) fiókgazdái és bizonyos esetekben a fiókgazdák által meghívott közreműködők (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó”) közötti jogviszony részletes szabályait. Mivel az általános szerződési feltételek együttesen kezelik a Felhasználók és a Szolgáltató jogait és kötelezettségéit, ugyanakkor bizonyos szerződéses pontok a fiókgazda által meghívott közreműködőkre nem vonatkoznak, ezért külön jelezzük amennyiben a szerződéses feltételek adott pontja a közreműködőkre nem vonatkozik. A pontosabb megértés érdekében a Fiókgazda és a Közremükődők fogalmát itt külön is definiáljuk. ​
Fiókgazda: Olyan az applikációban regisztált természetes személy, aki az alkalmazás használata során vállalkozást hoz létre (regisztrál), vagy egy tőle eltérő fiókgazda, egy adott vállalkozással kapcsolatban fiókgazdává minősíti a Felhasználót.
Közremükődő: Olyan az applikációban regisztált természetes személy, aki az alkalmazás használta során soha nem regisztrál vállalkozást, és jellemzően más fiókgazda felhívására regisztrál a Szolgáltatásba az alábbi jogosultságokkal (Szerkesztő, Könyvelő, Néző). A közremükődő jogosultságát a Fiókgazda határozza meg és jelen általános szerződési feltételektől eltérő szerződés is rendezheti az ezzel kapcsolatos jogviszonyt.
Mivel jelen Szerződés jogilag kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, ezért kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

1. AZ ÁSZF CÉLJA

Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben és átfogóan szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyt, a Szolgáltatás igénybevételénekfeltételeit, a Felhasználók és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit és felelősségi köreiket, valamint egyéb a Szolgáltatás szempontjából lényeges kérdéseket.

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

2.1 Regisztráció

2.1.1. A Szolgáltatás használata regisztrációhoz és egyes alább részletezett esetekben díj fizetéséhez kötött.
2.1.2. A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni az e-mail címét és egy a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges jelszót, továbbá szükséges, hogy a Felhasználó jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának (bővebb információt 9.2. pontban talál) rendelkezéseit elfogadja, ezek nélkül a Szolgáltatás nem lehetséges. Az e-mail cím megadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációnál megadott e-mail cím és az ahhoz tartozó fiók felett teljeskörű rendelkezési joggal bír. Tekintettel arra, hogy előbbi körülmény ellenőrzésére a Szolgáltatónak nincs lehetősége, így a Szolgáltató az email fiókkal kapcsolatos visszaélésekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Regisztráció történhet Számlázz.hu-n keresztüli direkt fiókbenyitással is, ebben az esetben, a fiókok összekötését végző felhasználóra (továbbiakban: "Számlázz.hu fiókgazda"), az ÁSZF jelszóra QUiCK jelszóra érvényes 2.1.3 pontja nem irányadó.
2.1.3. A Felhasználó által beállított jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia, nem lehet túl általános (pl. asdf1234), nem egyezhet a regisztrációnál megadott e-mail címmel. A felhasználói fiók biztonsága érdekében a Szolgáltató ezen túlmenően javasolja a Felhasználó részére, hogy a jelszó tartalmazzon kis és nagy betű(ke)t, számo(ka)t és speciális karakter(eke)t (pl. !; ?; +).
2.1.4. A Felhasználó felelős azért, hogy a fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.
2.1.5. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó a fiókjának biztonsága érdekében úgynevezett kétfaktoros azonosítást alkalmazzon, melyhez a felhasználói fiók beállításaiban írt lépések követése szükséges.
2.1.6. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja a Szolgáltató részére, hogy egyes a Felhasználó által a Szolgáltatásba feltöltött adatokat a Szolgáltató a Szolgáltatás biztonságos működése érdekében sokszorosítsa, továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása érdekében és az ehhez szükséges mértékben módosítsa a feltöltött vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott adatokat, például abból a célból, hogy azok adat formátuma a Szolgáltató rendszerébe illeszkedjen.
2.1.7. A regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhet bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általa sem harmadik személyek által nem visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált és aki érdekében a Szolgáltatást igénybe vette.
2.1.8. A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy az általa a Szolgáltatásba regisztrált vállalkozással kapcsolatosan teljes jogosultsággal rendelkezik vagy az arra jogosultsággal rendelkező személytől a felhatalmazást megkapta. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a Felhasználó jelen pontban foglalt nyilatkozata valótlan, azért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.
2.1.9. A Szolgáltatás futtatásához szükséges hardveres környezetet a Szolgáltató biztosítja, azonban annak eléréséhez szükséges megfelelő eszközök és feltételek biztosítása a Felhasználó feladata. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag olyan eszközön érheti el és használhatja, amely a tulajdonát képezi vagy amely fölött teljes rendelkezési joga van, és amelyen olyan operációs rendszer működik, amelyen keresztül a Szolgáltatás rendeltetésszerűen fut, azzal, hogy a Felhasználó feladata meggyőződni arról, hogy a készüléke kompatibilis-e és rendelkezik-e mindazokkal az előírt műszaki specifikációkkal, amelyek segítségével a Szolgáltatásba beléphet és azt használhatja is.

2.2 Előfizetés

2.2.1. A Szolgáltatás használata a regisztráción túlmenően további feltételhez, így például díjfizetéshez nem kötött, azonban ebben az esetben a Felhasználó a Szolgáltatás egyes funkciót nem érheti el.
2.2.2. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás egyes, díjfizetéshez kötött funkcióit elérje egy adott időszakra vonatkozó rendelkezésre állási díj (továbbiakban: "Előfizetés") szükséges. Az előfizetési díjat jelentő rendszerhasználati, rendelkezésre állási díj minimum időtartama 1 hónap, vagy 1 év, a Felhasználó előzetes döntése alapján. A Felhasználó a Szolgáltatás egyes díjfizetés ellenében rendelkezésre álló funkcióira a felhasználói fiókjában tud előfizetni, amennyiben ennek a fióknak a Fiókgazdája. A Szolgáltató az egyes 6.2.3. pontban részletezett előfizetési csomagokhoz 30 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít, tehát ezen időszak alatt a Felhasználó díjfizetés nélkül elállhat a Szolgáltatás igénybevételétől, illetve az ingyenes időszak alatt bármelyik előfizetési csomagot kipróbálhatja.​
2.2.3. A Felhasználó által választható előfizetési csomagokról, azok díjáról és a fizetési módokról a Felhasználó jelen ÁSZF 6. fejezetében talál részletes tájékoztatást.
2.3. A Szerződés 2.2 bekezdése a Közreműködő felhasználókra nem vonatkozik.

3. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

3.1 A Szolgáltató által biztosított szolgáltatás

3.1.1 A Szolgáltatás a jelen meghatározott funkciókkal bír, az ott részletezett tartalommal. A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag a mellékletben meghatározott körben nyújtja, azt meghaladóan nem köteles. A Szolgáltatás tartalmát az előbbieknek megfelelően a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben nem ismerteti, melyre tekintettel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ő feladata és kötelezettsége, hogy meggyőződjön arról, hogy az általa választott, a jelen ÁSZF 6.3. pontjában ismertetett előfizetési csomagok a Szolgáltatás mely funkcióit tartalmazzák. Az előbbiek alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF 3.3.-3.5. pontjában írtak, mely esetben a Szolgáltató az adott speciális funkciókkal kapcsolatosan az ott megjelölt külön tájékoztatást nyújtja.
3.1.2 A Szolgáltatás kizárólag magyar, illetve angol nyelven érhető el.​
3.1.3 A fenti 3.1.1. pontban írtakra tekintettel, illetve mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást folyamatosan fejleszti, melyből kifolyólag a Szolgáltatás meghatározott funkciói folyamatosan bővülhetnek. Amennyiben az előbbi eset bekövetkezik, úgy a Szolgáltató minden esetben előre értesíti, azzal, hogy az ilyen változás nem minősül jelen ÁSZF módosításának.
3.1.4 A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás funkciói, valamint a Weboldalon valamint egyéb a Szolgáltató érdekkörébe tartozó és a Szolgáltatással összefüggésben fenntartott oldalakon közzétett információk, esetleges javaslatok, vagy az automatikusan generált jelentésekben szereplő megállapítások, következtések vonatkozásában azok helytállósága tekintetében a Szolgáltató kizárja felelősségét, az így közzétett információk semmi esetben sem minősülnek a Szolgáltató véleményének, azok nem valósítanak meg sem jogi-, sem adótanácsadást.
3.1.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját egyedi döntése alapján egyes Felhasználók számára a Szolgáltatást egyedi feltételekkel és tartalommal nyújtsa, azonban erre nem kötelezhető, azt a Felhasználó nem követelheti.

3.2 NAV Online Számla adatszolgáltásból származó adatok, NAV szinkron, Számlaverzum

3.2.1 A Szolgáltatáshoz a Felhasználó kiegészítő szolgáltatást (a továbbiakban: „Kiegészítő szolgálatást”) vehet igénybe, amellyel a Szolgáltatás adatkapcsolatot létesít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisával, pontosabb a NAV Onlines Számla rendszerévelm így a Szolgáltatás működését pontosabbá teszi, illetve a Szolgáltatást többletfunkciókkal látja el. Ezen Kiegészítő Szolgáltatásokat azonban nem a Szolgáltató, hanem a Számlázz.hu elnevezésű online számlázóprogramot fejlesztő és üzemeltető társaság, a KBOSS. hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41, képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető, a továbbiakban: „Számlázz.hu”) nyújtja a Felhasználó részére. A kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás neve Számlaverzum.
3.2.2 A Kiegészítő Szolgáltatásra a Szamlazz.hu általános szerződési feltételei vonatkoznak, mely a linken érhető el. A Felhasználó a Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételével szükségképpen elfogadja a Számlázz.hu általános szerződési feltételeit.
3.2.3 A Számlázz.hu által biztosított Kiegészítő Szolgáltatás lényegében a Felhasználó által regisztrált belföldi társaságok, NAV általá üzemeltetett számlatárházában elérhető számlák QUiCK fiókba szinkronizálását jelenti, a Számlázz.hu által fejlesztett interfészeken keresztül.
3.2.4 A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen Számlázz.hu #profi díjcsomaggal.
3.2.5 A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Kiegészítő Szolgáltatás igénybevétele a Szolgáltatás és a Számlázz.hu rendszerei között adatkapcsolatot létesít, mely kétirányú adattovábbítást eredményez, azaz bizonyos a Szolgáltatásban keletkező adatok (számlaképek, kontrolling kategóriák, címkék, satöbbi) továbbításra kerülnek a Számlázz.hu részére és ugyanígy a Számlázz.hu rendszerében keletkező bizonyos adatok a Szolgáltató részére kerülnek továbbításra.
3.2.6 A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek betartásáért a Felhasználó a Számlázz.hu irányába tartozik felelősséggel, azzal kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, így például a Szolgáltató nem felelős azért, ha a Számlázz.hu a szolgáltatásnyújtását – beleértve a Kiegészítő Szolgáltatást is – felfüggeszti vagy megszünteti.

3.3 Dokumentum tárolás

3.3.1 A funkció használatával a Felhasználó a rendszerbe nem csak számla- illetve egyéb bizonylat képeket, hanem egyéb számlának, illetve bizonylatnak nem minősülő dokumentumokat (például szerződések) is feltölthet.
3.3.2 Amennyiben a Felhasználó ilyen egyéb dokumentumot tölt fel, úgy azt a Szolgáltató a Felhasználó fiókjában megőrzi és bármikor kereshető formában elérhetővé teszi.
3.3.3 A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a számlákkal és bizonylatokkal ellentétben a Szolgáltatás az egyéb dokumentumokban szereplő adatokat nem veti alá szövegfelismerési vizsgálatnak, azokból külön adatot, információt nem nyer ki, a funkció kizárólag a fentiek szerinti tárolást szolgálja.

3.4 Számlaképfeladás, jogszabályszerű archiválás

3.4.1 A számlaképfeladás funkcióval a Felhasználónak lehetősége van tetszőleges, belföldön, vagy bizonyos esetekben külföldön kiállított számlákat tartalmazó csomagokat összeállítani, melyek digitális archiválás céljából továbbításra kerülnek a Számlázz.hu részére, aki a továbbított számlákat a saját ÁSZF-jének rendelkezéseivel összhangban digitálisan archiválja és megőrzi.
3.4.2 A fentieken túlmenően a funkció igénybevételével a Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a számlacsomagokat valamely, a Számlázz.hu rendszerével integrált egyéb pl. könyvelési rendszerbe továbbítsa. A továbbítást ebben az esetben a Számlázz.hu rendszere végzi.
3.4.3 A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a Felhasználó a Számlázz.hu rendszerében kiállított számlákat tartalmazó számlacsomagot a Felhasználó engedélyével továbbít a Számlázz.hu részére. Az előbbi alól kivétel a Billingo számlázórendszerben kiállított vevői számlákat tartalmazó számlacsomag automatikusan továbbításra kerülnek a Számlázz.hu részére, feltéve, hogy a Felhasználó rendelkezik Számlázz.hu fiókkal is.

3.5 Valós idejű bankszámla egyenleg kijelzés, Autokassza

3.5.1 A mennyiben a Felhasználó rendelkezik Számlázz.hu felhasználói fiókkal, amelyben az úgynevezett „Autokassza” funkciót bekapcsolta, úgy a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatásban, a Szolgáltató részére megadott külön engedély alapján a Szolgáltató, a Számlázz.hu rendszeréből történő adatátvétel útján, a Felhasználó bankszámláinak egyenlegét valós időben követni tudja.
3.5.2 A funkció használatához, illetve pontos adatok kijelzéséhez az is szükséges, hogy azon bankszámlák vonatkozásában, melyek vonatkozásában a Számlázz.hu Autokassza funkcióját engedélyezte, illetve amelyek vonatkozásában a Szolgáltató részére is engedélyt adott, a nyitó egyenleg adatokat megadja.
3.5.3 A funkció csak azon bankszámlák vonatkozásában vehető igénybe, melyekkel kapcsolatban a Felhasználó a Számlázz.hu Autokassza funkciója lehetővé teszi a számlavezető pénzintézettel az adatkapcsolat létrehozását és amelyek vonatkozásában a Felhasználó a Számlázz.hu rendszerében engedélyt adott.
3.5.4 A Szolgáltató a bankszámla tranzakciós adatokat a Számlázz.hu rendszeréből veszi át. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Számlázz.hu Autokassza szolgáltatása, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6. § (1) bekezdésének 87. pontja szerinti pénzügyi szolgáltatásnak, ezen belül pedig annak h) pontja szerinti számlainformációs szolgáltatásnak minősül. A számlainformációs tevékenység folytatása az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (Fsztv.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a tevékenység megkezdése előtt, a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint felügyeleti szervez intézett bejelentéshez kötött. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Számlázz.hu a bejelentést megtette és a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-670/2019. számú a Számlázz.hu-t, mint számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézményt nyilvántartásba vette.
3.5.5 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 39/C. § (3) bekezdésének a) és d) pontja értelmében, a Számlázz.hu, mint számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató a számlainformációs szolgáltatását kizárólag a Felhasználó kifejezett jóváhagyása alapján nyújthatja, továbbá kizárólag a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz férhet hozzá. Tekintettel arra, hogy mind az Autokassza funkció, mind pedig az arra épülő valós idejű bankszámlaegyenleg kijelzés funkció az előbbi kritériumoknak megfelel, így a Szolgáltató a funkciót a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban biztosítja a Felhasználó részére.

3.6. Átalányadózást és új KATA adózást támogató szolgáltatás (Béta verzió)

3.6.1.Amennyiben a Felhasználó, illetve az általa képviselt vállalkozás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 50. § (1) bekezdése szerint átalányadózást leghamarabb 2022. szeptember 1. napjától választó vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Új Kata tv.) rendelkezései szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának választására jogosult, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 2. § (1) bekezdése szerinti, illetve az Szja tv. 3. § 17. pontja szerinti egyéni vállalkozónak minősül, úgy számukra a Szolgáltató elérhetővé teszi az előbbi adózási módokat támogató szolgáltatást (a továbbiakban: "Adózást Támogató Szolgáltatás").
3.6.2. Az Adózást Támogató Szolgáltatás egyéb vállalkozási formák, illetve adózási mód, például az Szja tv. 49/B. § (1) bekezdése szerinti vállalkozói személyi jövedelemadózás esetében nem elérhető.
3.6.3. Az Adózást Támogató Szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a Számlázz.hu mindenkori általános szerződési feltételei szerint meghatározott előfizetési csomaggal (mely jelenleg a #start, #digital és #profi) rendelkezzen.
3.6.4. Az Adózást Támogató Szolgáltatást a Szolgáltató a SzámlaBox elnevezésű előfizetési csomagjában teszi elérhetővé.
3.6.5. Az Adózást Támogató Szolgáltatás egyes funkcióit jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltató a jelen ÁSZF 5.2. pontjával összhangban felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az Adózást Támogató Szolgáltatás Béta Verióban elérhető, így arra az ott megjelölt korlátozások érvényesek.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZŰNÉSE

4.1 Annak ellenére, hogy a Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt nem tudja garantálni. A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor nem tudja elérni a fiókját és nem tudja a Szolgáltatást használni. Az ilyen esetekről – amennyiben lehetséges – a Szolgáltató a Felhasználót időben tájékoztatja, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállal felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználó oldalán ez adatvesztéssel járt vagy a Felhasználónak bármilyen kára keletkezett.
4.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz. Az előbbiek miatt a Felhasználó semmilyen igényt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben támasztani.
4.3 A Szolgáltatást a Szolgáltató a Felhasználó érdekében folyamatosan javítja és fejleszti, bármikor újabb funkciókkal bővítheti, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatja, felfüggesztheti vagy akár meg is szüntetheti. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, azt saját belátása szerint szabadon megteheti, azonban ez esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat, így különösen a Szolgáltatás adott időszakra rendezett előre megszabott rendelkezésre állási díját nem jogosult visszaigényelni. Az előbbi vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szolgáltató saját döntése alapján a Szolgáltatást korlátozza, felfüggeszti vagy megszűnteti.

5. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

5.1 A Felhasználó a Szolgáltatást köteles rendeltetésszerűen használni, illetve annak használatára kizárólag a saját érdekében, gazdasági tevékenységével összefüggésben kerülhet sor.
5.2. A Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak valamely funkcióját úgynevezett „pre-release” vagy „béta” verzióban (a továbbiakban együttesen: „Béta Verzió”) teszi a Felhasználó részére elérhetővé, azok még fejlesztés alatt állnak, működésképtelenek vagy működésük hiányos lehet és valószínűleg több hibát és hiányosságot tartalmaz, mint a nem Béta Verzióban elérhető Szolgáltatás, illetve funkció. Az előbbiekre tekintettel a Szolgáltató egyrészről minden esetben a jelen ÁSZF-ben vagy annak mellékletében feltűnteti, ha a Szolgáltatás vagy annak egy adott funkciója Béta Verziójú, másrészről megjelöli, hogy a Béta Verzióra milyen korlátozások érvényesek, egyúttal kizár minden felelősséget azzal kapcsolatosan, amely a Béta Verziójú Szolgáltatás vagy funkció használatából ered, illetve abból, ha a Felhasználó nem veszi figyelembe annak a Szolgáltató által megjelölt korlátait.
5.3 A Felhasználó jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával elfogadja azt is és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató azt észleli, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen, jogszabályba ütköző vagy egyébként a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel ellentétes módon használja, úgy a Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését előzetes értesítés és indoklás nélkül megszüntesse vagy a Felhasználó és a Felhasználó által feltöltött adatokat véglegesen törölje.
5.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Szolgáltató a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhet bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általa sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált.
5.5 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználó regisztrációja bármely okból megszűnik, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában az adott időszakra vonatkozó rendelkezésre állási díjból visszatérítést biztosítani.

6. DÍJSZABÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK


6.1 Általános rendelkezések

6.1.1. A Felhasználó jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy Szolgáltatás egyes funkcióinak használatára a 2.2.2. pont rendelkezései szerint történő előfizetés esetén a Felhasználónak előre meghatározott időszakra vonatkozó rendelkezésre állással kapcsolatos díjfizetési kötelezettsége keletkezik.
6.1.2. A Szolgáltatásra történő előfizetés díjai minden esetben magyar forintban kerülnek feltüntetésre, melyek mellett a Szolgáltató minden esetben egyértelműen jelzi a Felhasználó részére, hogy a díjakat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is terheli. A Szolgáltató semmilyen esetben sem köteles általános forgalmi adó visszatérítésére.
6.1.3. Az egyes előfizetési csomagok díja magában foglal minden a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan felmerült költséget, azonban nem foglalja magában annak igénybevételével szükségképpen a Felhasználó oldalán felmerült költségeket (pl. internetszolgáltatás díja, a Felhasználó által a Szolgáltatás eléréséhez használt eszköz áramfogyasztásának díja stb.).
6.1.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére bármely okból (pl. rendszerhiba) hibás díj kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatás igénybevételét a hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a Felhasználónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat az előfizetési szándékától. Amennyiben a Felhasználó elállással nem él, úgy a Szolgáltató a Felhasználó által megfizetett díjjal kapcsolatosan a 6.5. pontban foglaltak megfelelő alkalmazása szerint jár el.
Hibás díjnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
nyilvánvalóan téves, irreális összeg, ami a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os díj;
egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató összeg.
Az érkeztető oldalon megjelenő ártól eltérő ár, feltéve, hogy kedvezményre jogosító kupon az előfizetés megvásárlásakot nem került használatra

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
6.1.5. A Szolgáltató a saját belátása szerint történő árváltoztatás jogát – a 6.6.3. pontban foglaltak kivételével – fenntartja. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének díjai változhatnak, amennyiben valamely állami szerv vagy hatóság a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen adót, illetéket vagy hasonló közterhet vet ki vagy például az általános forgalmi adó kulcsát megemeli.
6.1.6. A Szolgáltató saját belátása szerint dönthet úgy, hogy az előfizetési díjból általánosan, esetleg egyes felhasználói körben vagy konkrét Felhasználó számára kedvezményt biztosít, azonban erre nem köteles, azt a Felhasználó nem követelheti tőle. Kedvezmény alkalmazása esetén a Szolgáltató minden esetben feltünteti az eredeti, illetve a kedvezményes árat, továbbá esetlegesen az alkalmazott kedvezmény mértékét.
6.1.7. A Szolgáltató az előfizetési díjat vagy annak részét – a Szolgáltatónak felróható valamely hiba, tévedés kivételével – semmilyen esetben nem köteles a Felhasználó részére visszafizetni. A Szolgáltató a Felhasználó által már megfizetett előfizetési díjjal kapcsolatosan – az eset körülményeitől függően – a 6.5.1.-6.5.3. pontok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával jár el.
6.1.8. A Szolgáltató a Felhasználó által megfizetett előfizetési díjról szóló számlát minden esetben a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben és határidőben állítja ki és küldi meg a Felhasználó részére a regisztráció során megadott e-mail címre. A Szolgáltató a számláját elektronikus úton állítja ki, mellyel kapcsolatosan a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

6.2 Kiegészítő Szolgáltatás díja

6.2.1 A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjakat, így például a Számlázz.hu #profi előfizetési csomag díját a Felhasználó a Számlázz.hu irányába köteles megfizetni, az általa alkalmazott feltételek szerint.
6.2.2 A Kiegészítő Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjfizetéssel kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli​
6.2.3 A Szolgáltatás igénybevétele esetén a Kiegészítő Szolgáltatáshoz a Számlázz.hu 60 napos, díjmentes próbaidőszakot biztosít a Felhasználó részére. A Számlázz.hu a kedvezményt bármikor saját döntése és belátása szerint visszavonhatja, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

6.3 Előfizetési csomagok

6.3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás adott időszakra történő rendelkezésre állását különböző előfizetési csomagokban nyújtja​
6.3.2. A Szolgáltató az egyes előfizetési csomagok aktuális árait az érkeztető oldalon teszi közzé a „Funkciók, árak” vagy ehhez hasonló menüpontban.
6.3.3. A Szolgáltatás jelenleg az alábbi előfizetési csomagokban érhető el:
ok
SzámlaBox
OkosBox
MultiBox
Enterprise
6.3.4. A Felhasználó valamennyi, a 6.3.3. pontban megjelölt előfizetési csomag esetén választhat, hogy havi vagy éves előfizetést szeretne. Az éves előfizetés választása esetén a Szolgáltató két (2) havi előfizetési díjnak megfelelő kedvezményt biztosít. A kedvezménnyel kapcsolatosan a Szolgáltató – a 6.1.6. pontban írtakkal összhangban – fenntartja a jogot, hogy a kedvezmény biztosítását bármikor visszavonja.
6.3.5. Az egyes előfizetési csomagok a Szolgáltatás igénybevételét eltérő funkciókkal és jogosultságokkal teszik lehetővé. Az egyes előfizetési csomagokban foglalt funkciók részletes leírását a Szolgáltató az érkeztető oldalon teszi közzé.

6.4 Fizetés

6.4.1 A Felhasználó a Szolgáltatás – 6.3.3. pontban megjelölt csomagok, illetve 6.3.4. pontban megjelölt gyakoriság szerinti – előfizetési díját bankkártyás fizetés útján teljesítheti a Szolgáltató részére. Amennyiben bankkártyás lehetőség valamilyen technikai ok miatt nem elérhető, akkor utalásos módozat is elérhető, de ez utóbbi csak éves előfizetés esetén.
6.4.2 A Szolgáltató a bankkártyás fizetések feldolgozására külső szolgáltató, a PayPal leányvállalata, a Braintree (Cégnév: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, nyilvántartási száma: B127485, telefonszám: +352 27302143, e-mail: , web: a továbbiakban: “Braintree”) szolgáltatásait veszi igénybe.
6.4.3 A fenti 6.4.2. pontban rögzítettekre tekintettel a Felhasználó a fizetési adatait nem közvetlenül a Szolgáltató, hanem a Braintree részére adja meg és azt az utóbbi biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. Erre egy olyan technikai megoldás ad lehetőséget, melynek során ugyan a Felhasználó a kártyaadatait az applikáció felületén adja meg, de az erre szolgáló helyet az applikáción belül a Braintree szolgálatja, így a Szolgáltató ezen adatok birtokába nem kerül. A Szolgáltató a Braintree rendszerből csupán a Felhasználó által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.
6.4.4 A Braintree rendszerén keresztül történő fizetésre a Braintree általános szerződési feltételei vonatkoznak ( melyet a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával szintén elfogad.
6.4.5 Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi az előfizetést, úgy a Szolgáltató a Braintree rendszerén keresztül az előfizetési díj összegével megterheli a Felhasználó által a Braintree rendszerében 6.4.3 pontban hivatkozott módon megadott bankkártyáját. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét nem szűnteti meg, úgy az előfizetési díj összegével – a Felhasználó által választott gyakorisággal – a Felhasználó bankkártyája minden esetben automatikusan megterhelésre kerül, valamint sikeres terhelés esetén a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos számla kiállításra a 6.1.7. pont rendelkezései szerint. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a számlázás és megterhelés időpontja eltérhet, például abban az esetben, amennyiben a Felhasználó bankkártyáján nincs elegendő fedezet azon a napon, amikor a díj megfizetése esedékessé válna, vagy amennyiben az előfizetés napja az adott hónapban nem található meg, illetve, ha a Felhasználó bankkártyájának érvényességi ideje lejárt. Abban az esetben amennyiben a fizetés napja az adott hónapban nem található meg, akkor a tényleges levonásra az azt követő naptári napon kerül sor, amely az adott hónapban nem szereplő napot követi. Amennyiben a Felhasználó bankkártyájának megterhelése sikertelennek bizonyul, úgy azt a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja használni és a Szolgáltató a Felhasználó számára azzal az időponttal, ahogy a díjrendezettség megszűnik az előfizetési csomagban meghatározott funkciókat elérhetetlenné teszi mindaddig, amíg a Felhasználó új rendelkezésre állási időt nem vásárol.
6.4.5.1 Amennyiben a Felhasználó új rendelkezésre állási időt 90 napon belül nem vásárol, azaz a 6.4.5 pontban részletezett előfizetési díjat újból nem fizeti meg, akkor a Szolgálató a fiókot adatbiztonsági és adatvédelmi okokból, annak minden adatával törli. Erről a Felhasználót a törlés előtt 7 munkanappal értesíti.
6.4.5.2 Amennyiben a Felhasználó előfizetéssel nem rendelkezik, számára a 6.4.5.1 pontban meghatározott ideig az applikáció számára, így kezdeményezheti fiókjának törlését, annak összes kapcsolódó adatával együtt.​
6.4.6 A Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjakat a Felhasználó a Számlázz.hu által alkalmazott módon, a Számlázz.hu részére köteles megfizetni.

6.5. Szolgáltatás lemondása, előfizetési csomag megváltoztatása

6.5.1 Az előfizetés megszűnése, megszüntetése
6.5.1.1 Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján akként határoz, hogy a Szolgáltatást nem kívánja igénybe venni és ezt a szándékát a Szolgáltató irányába is jelezte, úgy a Felhasználó a Szolgáltatást az általa megfizetett előfizetési díjjal fedezett időszak végéig, a választott előfizetési csomagnak megfelelő tartalommal jogosult használni.
6.5.1.2 Amennyiben a Felhasználó előfizetését a Szolgáltató szüntető meg – például azért, mert a Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseit vagy a vonatkozó jogszabályokat megszegte – úgy a Szolgáltató saját döntése alapján vagy a 6.5.1.1. pontban rögzítettek szerint jár el vagy a Felhasználó előfizetését a díjrendezettség időszakára tekintet nélkül azonnali hatállyal megszűnteti, mely esetben a Felhasználó az előfizetési díjból visszatérítésre a 6.1.7. pont rendelkezéseivel összhangban nem jogosult.
6.5.2 Alacsonyabb csomagra váltás (downgrade)
6.5.2.1 Amennyiben a Felhasználó az általa választott előfizetési csomagnál alacsonyabb előfizetési csomagra vált vagy amennyiben a díjfizetési gyakoriságot (havi / éves) megváltoztatja (a továbbiakban: „Downgrade”), úgy a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.
6.5.2.2 Downgrade esetén a Szolgáltató a Felhasználó által fizetendő előfizetési díjat újra kalkulálja, melynek során arányosítást alkalmaz, akként, hogy az eredeti előfizetési díj összegét az új előfizetési díj összegéből levonja és ezt megszorozza a Downgrade pillanatában a díjfizetési időszakból hátralévő időtartam és a díjfizetési időszak teljes tartamának hányadosával.
6.5.2.3 A Szolgáltató a Downgrade-nek megfelelő előfizetési díjat a Felhasználó által már korábban megfizetett összegből levonja, a fenti 6.5.2.2. pontban részletezett számítás eredményeképpen kapott összeget pedig a Szolgáltató a Felhasználó egyenlegén jóváírja.
6.5.2.4 A Szolgáltató a következő díjfizetési időszakban az esedékes díjat – amennyiben azt az egyenleg fedezi – a Felhasználó részére jóváírt egyenlegből vonja le.
6.5.2.5 Amennyiben a fenti 6.5.2.4. pontban leírt levonást követően a Felhasználó egyenlegén továbbra is díjfizetési többlet mutatkozik, úgy a Szolgáltató az azt követő díjfizetési időszakban a következő díjfizetési időszakban az esedékes díjat is a Felhasználó részére jóváírt egyenlegből vonja le, azzal, hogy amennyiben az egyenleg a következő díjfizetésre vonatkozó időszakban esedékes díjat nem fedezi, úgy a Szolgáltató csak az egyenleg és a teljes esedékes díj összegének különbözetét terheli a Felhasználóra.
6.5.3 Magasabb csomagra váltás (upgrade
6.5.3.1 Amennyiben a Felhasználó az általa választott előfizetési csomagnál magasabb előfizetési csomagra vált vagy amennyiben a díjfizetési gyakoriságot (havi / éves) megváltoztatja (a továbbiakban: „Upgrade”), úgy a Szolgáltató az alábbiak szerint jár el.
6.5.3.2 Upgrade esetén a Szolgáltató a Felhasználó által fizetendő előfizetési díjat újra kalkulálja, melynek során arányosítást alkalmaz, akként, hogy az új előfizetési csomag szerinti előfizetési díj összegéből az eredeti előfizetési csomag szerinti díj összegét levonja és ezt megszorozza az Upgrade pillanatában a díjfizetési időszakból hátralévő időtartam és a díjfizetési időszak teljes tartamának hányadosával.
6.5.3.3 A Szolgáltató az eredeti előfizetés szerinti, futó díjfizetési időszakban a fenti 6.5.3.2. pontban részletezett számítás eredményeképpen kapott összeget a Felhasználóra terheli, melyet követően a Felhasználó előfizetése az Upgrade-nek megfelelő új előfizetési csomag szerint rendezetté válik és a Szolgáltató az új előfizetési csomag következő díjfizetési időszakától már az új előfizetési csomag szerint fizetendő teljes összeget terheli a Felhasználóra.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.